Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żarach działa od 1 lipca 1998. Na początku funkcjonował w ramach Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Od 1 stycznia 2002 działa przy Lubuskim Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar"

W ramach działalności Ośrodka udzielana jest pomoc specjalistyczna osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach traumatycznych, trudnych, spowodowanych patologią społeczną np. przemocą, bezrobociem, ubóstwem, alkoholizmem i innymi uzależnieniami. 

W ramach naszego Ośrodka udzielamy pomocy w formie:

  • porad prawnych
  • pomocy psychologicznej
  • konsultacji psychiatrycznych
  • dyżurów interwencyjnych
Programy i zadania realizowane w OIK-u są odpowiedzią na  zapotrzebowanie środowiska lokalnego, osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. 

W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Żarach pomocy psychologicznej i prawnej udzielają:

mgr Lucyna Hoffmann-Czyżyk - psycholog 
mgr Dorota Zubrzycka-Urbańska - prawnik 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
ul. Wrocławska 5 
68-200 Żary 
Tel. +48/68/470-14-44; tel.kom. 699 902 860
e-mail: lubuskiruch@wp.pl
NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458

Ośrodek Interwencji Kryzysowej czynny jest przez cały rok od poniedziałku do środy (z wyjątkiem dni świątecznych) w godzinach 16.00 - 18.00. 

Do ośrodka można zgłaszać się osobiście w siedzibie lub telefonicznie.
 
 
.. Obejrzyj spot reklamowy

 

 


Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, że z dniem 31.12.2020 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żarach (OIK) prowadzony przez Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny ŻAR i wspierany ze środków Starostwa Powiatowego w Żarach oraz Urzędu Miasta Żary zakończył swoją działalność.

Prezes Stowarzyszenia, Zarząd oraz wszyscy członkowie Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny ŻAR dziękują mieszkańcom Żar, mieszkańcom  Powiatu Żarskiego, władzom samorządowym Miasta Żary, władzom samorządowym Powiatu Żarskiego oraz wszystkim instytucjom współpracującym z nami przez 18 lat za zaufanie, jakim nasz obdarzyliście.

Z wyrazami szacunku i życzeniami wszelkiej pomyślności

Prezes oraz Zarząd Stowarzyszenia


Nasze porady są bezpłatne.

W ramach działalności Ośrodka udzielana jest pomoc specjalistyczna osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach traumatycznych, trudnych, spowodowanych np. przemocą, bezrobociem, ubóstwem, alkoholizmem i innymi uzależnieniami.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny ŻAR oferuje osobom pokrzywdzonym przestępstwem:

  • bezpłatną pomoc prawną
  • bezpłatną pomoc psychologiczną
  • bezpłatne konsultacje psychiatryczne


Ośrodek Interwencji przyjmuje wszystkie osoby zgłaszające się z subiektywnym poczuciem kryzysu, dotkniętych krytycznymi zdarzeniami życiowymi, które najczęściej są złożone i wymagające konsultacji kilku specjalistów. Zapewniamy  naszym klientom stały dostęp  do specjalistów tj. psychologa, adwokata, prawnika, lekarza psychiatry, pedagogów i pracowników socjalnych. (więcej)

Wiele zachodzących zmian społecznych, cywilizacyjnych, klimatycznych, oprócz poprawy jakości i długości życia człowieka, powodują, że musi on zmierzyć się z większą liczbą sytuacji, spostrzeganych przez siebie jako niebezpieczne i zagrażające jego życiu, zdrowiu, codziennemu funkcjonowaniu. Współczesnemu człowiekowi zagrażają katastrofy cywilizacyjne, klęski żywiołowe, ubóstwo, bezrobocie, dyskryminacja, uprzedzenia, przemoc, konflikty zbrojne, przemiany kulturowe i społeczne. Zetknięcie się człowieka z tymi niebezpiecznymi zdarzeniami, sytuacjami czy zjawiskami wywołuje u niego stan określany współcześnie pojęciem kryzysu. 

Współcześnie kryzys jest pojęciem bardzo szerokim i bogatszym w różnorodne znaczenia. Pod tym terminem najczęściej ludzie rozumieją własne, osobiste niepowodzenia i trudności, punkty zwrotne w ich życiu na lepsze lub na gorsze, znaczące emocjonalne zdarzenia w ich życiu lub radykalną zmianę ich statusu materialnego, społecznego, rodzinnego. W mediach natomiast słowo to jest używane w kontekście stosunków międzynarodowych, stosunków społecznych, politycznych, gospodarczych. (więcej)

Organem nadrzędnym Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar"Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar" wspierana jest ze środków Urzędu Miasta Żary i Starostwa Powiatowego w Żarach. 


 OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W ŻARACH
UL. WROCŁAWSKA 5, 68-200 ŻARY
TEL: 68 470-14-44 / E-MAIL: LUBUSKIRUCH@WP.PL
NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458
ZALOGUJ SIĘ